Pravidla a podmínky

Online vouchery Pravidla a podmínky

Základní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu www.funarenacheb.cz (dále jen
„VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (dále jen „smlouva“ nebo také „kupní smlouva“), kdy na jedné straně je společnost Kartarena s.r.o., IČO: 271 93 993, se sídlem Tepelská 137/3, 353 01 Mariánské Lázně, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Plzni
pod spisovou značkou C 17197, jako prodávající (dále jen „Kartarena“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s firmou Kartarena nebo s ní jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy, Reklamační řád a Platební a dodací podmínky, Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě uzavření kupní smlouvy.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce firmy Kartarena, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. firmě Kartarena nebo smluvních partnerů firmy Kartarena, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy
Kartarena sděluje, že
a. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Kartarena si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
b. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od firmy Kartarena, případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
a. c. Kartarena neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
d. Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném firmou Kartarena uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
e. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
i. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
ii. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
iii. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla firmy Kartarena nebo na e-mail: fun@funarenacheb.cz
f. spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:
i. o poskytování služeb, které Kartarena splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
ii. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Kartarena a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
iii. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
g. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
h. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u firmy Kartarena, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III. Smlouva
Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném firmou Kartarena tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku, odešle objednávku a tato objednávka bude doručena firmě Kartarena. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Kartarena, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a doručením objednávky Kupujícího Kartarena, za případné chyby při přenosu dat Kartarena nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Kartarena neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Nedojde-li k odeslání informativního emailu na Kupujícím zadaný email, tak nedošlo k doručení objednávky Kupujícího do Kartarena a kupní smlouva nebyla uzavřena.
Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu Kartarena. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, na základě zákonných důvodů či v souladu s těmito VOP.
Vztahy, které vzniknou na základě smlouvy, se řídí právem České republiky a spory vzniklé ze smlouvy budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Uzavřená smlouva je ze strany Kartarena archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.
Kartarena není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.
Kupní smlouvou se Kartarena zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí firmě Kartarena kupní cenu.
Kartarena si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
Kartarena Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
Kartarena splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
Dodá-li Kartarena větší množství věcí Kupujícímu (podnikateli), než bylo ujednáno, není kupní smlouva uzavřena na přebytečné množství a Kupující (podnikatel) je povinen informovat firmu Kartarena a přebytečné množství vrátit firmě Kartarena bez zbytečného odkladu.
Kartarena odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Kartarena umožnila nakládat.
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Kartarena škodu způsobila porušením své povinnosti.
Prodlením Kupujícího s převzetím věci vzniká firmě Kartarena právo věc po předchozím upozornění na účet Kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co Kupujícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li Kupující s placením, kterým je předání věci podmíněno.
IV. Práva z vadného plnění, záruka za jakost, reklamační řád
Práva z vadného plnění a záruka za jakost vztahující se ke Kupujícímu (spotřebiteli) se řídí Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto VOP.
Práva z vadného plnění a záruka za jakost vztahující se ke Kupujícímu (podnikateli) se řídí příslušnými právním předpisy.
V. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
a. c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Odstoupit od smlouvy lze korespondenčně, a to na adrese Kartarena s.r.o. – Tepelská 137/3, Mariánské Lázně, 353 01 nebo elektronicky na e-mail: fun@funarenacheb.cz.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá firmě Kartarena bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od firmy Kartarena obdržel, a to na své náklady.
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu firmy Kartarena spolu s vyplněným vzorovým formulářem oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, s kopií či číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu pro vrácení kupní ceny.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu firma Kartarena bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy, a to stejným způsobem. Pokud spotřebitel vrátí pouze část zboží dle kupní smlouvy, bude mu vrácena pouze částka za toto zboží.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Kartarena není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží firmě Kartarena odeslal.
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Kartarena a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Kartarena právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu
Do okamžiku převzetí zboží Kupujícím je kterákoli strana oprávněna od kupní smlouvy písemně odstoupit i bez uvedení důvodu. V takovém případě vrátí Kartarena Kupujícímu bez zbytečného odkladu kupní cenu, pokud již byla zaplacena, a to způsobem, kterým byla placena. Odstoupení od smlouvy se považuje za účinné okamžikem doručení druhé straně.

Obecná ustanovení o odstoupení od smlouvy
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.
Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
Z důvodu ochrany práv Kupujícího, je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu přímo na pobočce, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem či podpisy statutárního orgánu.

VI. Bezpečnost a ochrana informací
Kupující, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, název, adresa, identifikační číslo osoby, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, IP adresa, bankovní spojení, informace o všech provedených objednávkách a uzavřených kupních smlouvách (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Kartarena, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely uzavření a plnění kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Kartarena pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje Kupujícího nebudou ze strany Kartarena bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám s výjimkou Kartarena, zpracovatele či jiných osob poskytujících Kupujícímu plnění.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let od poslední uskutečněné objednávky. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné či elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se Kupující domníval, že Kartarena nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (i) požádat firmu Kartarena nebo zpracovatele o vysvětlení, (ii) požadovat, aby Kartarena nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Kartarena povinna tuto informaci předat. Kartarena má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Kartarena může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Kartarena pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

VII. Provozní doba
Objednávky přes internetový portál FUN arena CHEB: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

VIII. Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
Akční ceny platí do vyprodání zásob zboží nebo po dobu časově určenou.
Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Kartarena. Kartarena v takovém případě Kupujícího informuje o odstoupení od smlouvy ze strany Kartarena.
Kartarena si vyhrazuje právo považovat kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

IX. Objednávání
Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
o • prostřednictvím elektronického portálu www.funarenacheb.cz
o • elektronickou poštou na adrese fun@funarenacheb.cz
o • telefonicky
Kartarena doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na FUNARENACHEB. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky

X. Ochrana spotřebitele
V případě, že dojde mezi Kartarena a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Mimosoudní vyřizování stížností zajišťuje Kartarena prostřednictvím elektronické adresy fun@funarenacheb.cz. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle Kartarena na elektronickou adresu spotřebitele.
Kartarena je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

XI. Závěrečná ustanovení
Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 12. 2021 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy byla uzavřena spotřebitelská smlouva nebo kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzal poslední dodávku zboží, v případě dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí nebo kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzal první dodávku zboží v případě pravidelné opakované dodávky zboží. V ostatních případech je spotřebitel povinen uvést důvod odstoupení od smlouvy.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího Kartarena s.r.o. – Tepelská 137/3, 353 01 Mariánské Lázně, e- mail: fun@funarenacheb.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).
Prodávající platbu vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese prodávajícího Kartarena s.r.o. – Tepelská 137/3, 353 01 Mariánské Lázně
Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím čtrnácti (14) dnů.
Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Formulář pro odstoupení od smlouvy
(spotřebitel vyplní tento formulář a zašle jej zpět pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy)
OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Adresát:
Kartarena s.r.o. – FUNARENACHEB
Adresa: Kartarena s.r.o. – Tepelská 137/3, 353 01 Mariánské Lázně,
E-mail: fun@funarenacheb.cz
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (**) bez udání důvodu (*) / z důvodu (**):
Datum objednání zboží (**)/datum obdržení zboží (**): Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:
Adresa spotřebitele/spotřebitelů:
Datum:

Podpis:

(*) Nehodící se škrtněte. (**) Doplňte údaje.

REKLAMAČNÍ ŘÁD
pro kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.funarenacheb.cz (dále jen „e-shop“) provozovaného společností Kartarena s.r.o. – Tepelská 137/3, 353 01 Mariánské Lázně,, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou C 17197 (dále jen „prodávající“), a v provozovnách či sídle prodávajícího mezi spotřebiteli na jedné straně (dále jen „kupující“) a prodávajícím na straně druhé.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Práva kupujícího z vadného plnění musí být vždy uplatněna (uplatnění práv z vadného plnění dále jen jako “reklamace“) v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. V případě kupních smluv uzavřených přes e-shop tvoří reklamační řád součást všeobecných obchodník podmínek zasílaných kupujícímu po uzavření kupní smlouvy elektronickou poštou.

II. UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího osobně či prostřednictvím přepravce, a to v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

III. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Za vystavení potvrzení dle předešlé věty se považuje rovněž zpráva elektronické pošty zaslaná ze strany prodávajícího na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího v e-shopu nebo na kupujícím později uvedenou adresu elektronické pošty.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Za vystavení potvrzení dle předešlé věty se považuje rovněž zpráva elektronické pošty zaslaná ze strany prodávajícího na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího v e-shopu nebo na kupujícím později uvedenou adresu elektronické pošty.
Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

IV. NÁKLADY REKLAMACE
Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V. SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST
Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, zejména pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

VI. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADU, KTERÁ JE PODSTATNÝM A NEPODSTATNÝM PORUŠENÍM SMLOUVY
Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5, tj. pouze v případě smluvní záruky za jakost. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy.
Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.
Bez ohledu na oprávněnost uplatnění nároku ze záruky za jakost kupující nemá nikdy nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

VII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz
Kupující, který uzavřel kupní smlouvu s využitím prostředků internetové komunikace či prostřednictvím e-shopu, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Mimosoudní vyřizování stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy fun@funarenacheb.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího v e-shopu nebo na kupujícím později uvedenou adresu elektronické pošty.